Všeobecné obchodné podmienky
                                       Internetového obchodu www.klucekzdraviu.sk

1. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou

Obchodné meno: Asociácia Orientálnych umení a metód
Sídlo: Asociácia Orientálnych umení a metód, Hviezdoslavova 49 99001 Veľký Krtíš, Slovenská republika
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 359 87 171
DIČ: 2021430444
Bankový účet: SK84 0900 0000 0003 9020 3398
Predávajúci nie je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/

Kontakt a adresa predávajúceho je:

Asociácia Orientálnych umení a metód, Hviezdoslavova 49 99001 Veľký Krtíš, Slovenská republika
Email: robert@klucekzdraviu.sk
Tel.č: 0902810777

 

2. Informacie o kupujúcom a predávajúcim

(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3.Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v Internetovom obchode je Predávajúci.
4.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, a ktorá obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu.
4.1.Spotrebiteľom je kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
5.Produkty sú elektronický (digitálny) obsah - dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe nedodávané na hmotnom nosiči a poskytnutie prístupu k takémuto obsahu (ďalej len „produkt“) alebo služby, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode predávajúceho.

3. Zabezpečenie a Ochrana autorských práv
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou programov zo stránky www.klucekzdraviu.sk súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo Vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Objednávkou potvrzujete že autor nenesie zodpovednosť za prípadné ujmy na zdraví spotrebiteľa pri nesprávnom použití tréningových materálov.V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením môjho názoru k tejto tematike.

4. Objednávka
Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Odoslaním formulára  Kupujúci vyjadruje súhlas s tímito Všeobecnými obchodnímy podmienkami a taktiež so spracovaním osobných údajov. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

5. Zrušenie objednávky
K zrušeniu objednávky dôjde automaticky neuhradením čiastky objednávky v stanovenom termíne splatnosti. Termín splatnosti je štandardne stanovený na sedem kalendánych dňí od objednania.

6. Ceny tovaru
Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je
platiteľom DPH.
Právo na využívanie zakúpeného produktu má len kupujúci. Bez súhlasu predávajúceho
kupujúci nesmie poskytnúť prístupové údaje k zakúpenému produktu tretej osobe. Kupujúci
musí chrániť prístupové údaje k zakúpenému produktu pred stratou alebo zneužitím.
Zaplatením kúpnej ceny produktu kupujúci získava prístup k digitálnemu obsahu, ktorý
nesmie ďalej sprístupňovať na inom zariadení prístupnom vo verejnej sieti (na internete) a
nesmie ho bez súhlasu predávajúceho šíriť ďalej akýmkoľvek spôsobom. Zakúpené produkty
môže kupujúci využívať len pre svoje osobné účely (t.j. nie na komerčné využitie alebo ďalší
predaj).

7. Spôsob platby a Forma platby
Platba za objednané služby je jednorazová, tz. znamená, že kupujúci zaplatí ihneď po odoslaní objednávkového formulára.Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s, ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti ComGate Payments, a.s.

Možnosti platieb:

a) Online platobnou kartou

b) Bankovým prevodom

Doprava a platba
Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

8. Dodanie tovaru
Digitálny produkt (elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči) sa považuje za
dodaný dňom, kedy predávajúci poskytne kupujúcemu prístupové údaje k produktu.
Predávajúci poskytne tieto prístupové údaje najneskôr do 24 hodín od pripísania platby na účet
predávajúceho.

9. Reklamačný poriadok
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má produkt alebo služba počas používania kupujúcim.
Záručná doba na produkt je 24 mesiacov, ktorá plynie od dodania produktu kupujúcim.
Ak má produkt alebo služba vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola
bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu
odstrániť.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa produkt alebo služba
mohli riadne užívať ako produkt či služba bez vady, má kupujúci právo na výmenu produktu
alebo služby za iný produkt či službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre
opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád produkt či službu riadne
užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
produktu alebo služby.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú na emailovej adrese predávajúceho.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania opravou produktu alebo
služby, výmenou produktu alebo služby za iné, vrátením kúpnej ceny produktu alebo služby,
vyplatením primeranej zľavy z ceny produktu alebo služby, písomná výzva na prevzatie
plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v
zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v
odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu produktu
alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu
vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno
reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo
dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od
zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu produktu alebo služby za iný produkt.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je
reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie
doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez
zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o
uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie
reklamácie iným spôsobom.

10.Vrátenie produktu – odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu
Predmetom zmluvy je dodanie elektronického obsahu na nehmotnom nosiči, pri ktorom
kupujúci nemá zo zákona právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní okrem
prípadu, ak sa jeho poskytovanie začalo bez výslovného súhlasu kupujúceho a bez vyhlásenia
kupujúceho, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy.
V prípade, ak sa poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči začalo bez
výslovného súhlasu kupujúceho a tento nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že
vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, v takom prípade môže
kupujúci uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom
nosiči (napr. e-mailom), prípadne odoslaním vyplneného formulára, ktorý je dostupný na
https://klucekzdraviu.sk/dokumenty Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.
Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní
kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou,
vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci
vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s
predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.
Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci zastaví kupujúcemu
prístup k využívaniu produktu.

11. Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu
(napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak
predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej
odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS
subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam
subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh
môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov
RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi
spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na
diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu
20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12. Zodpovednosť za obsah webu
Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

13. Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Asociácia Orientálnych umení a metód. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v prihláške do kurzu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška na webinár súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Asociácia Orientálnych umení a metód., so sídlom Hviezdoslavova 49 99001 Veľký Krtíš, Slovenská republika, IČO: 48 324 566 , DIČ: 2021430444, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze:
https://klucekzdraviu.sk/ochrana/

14. Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže predávajúci ukladať na
zariadení kupujúceho malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod
môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno,
jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod predávajúceho používa súbory cookies na
zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu
internetového obchodu. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení
vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil
ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového
obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby
alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.
Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete na tomto odkaze:

Našu web stránku je možné prechádzať aj v mode prehliadača, ktorý neumožňuje
zbieranie osobných údajov. Pre viac informácií stačí zadať do Google: „Ako vypnúť
cookies v prehliadači“ alebo anglickým výrazom: „How do I disable cookies“.
V tomto mode bez cookies ale nie je možné zaregistrovať sa na našej web stránke
a plnohodnotne využívať naše neplatené ako aj platené služby.
Cookies sú tiež používané na cielenie reklamy pomocou tretích strán Facebook a Google,
ktoré sú v súlade s GDPR pravidlami.

Služby Google Analytics, prevádzkované spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zbierané cookies súbory
společnosťou Google Inc. sú v súlade s ochranou osobných údajov. Informácie o
sprostredkovateľovi je možné nájsť na tomto odkaze:https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow
Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zbierané cookies súbory společnosťou Facebook
Inc. sú v súlade s ochranou osobných údajov. Informácie o sprostredkovateľovi je možné
nájsť na tomto odkaze:
https://www.facebook.com/full_data_use_policy

15. Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.2.2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.